top of page

Our current grants

Development of the new strategy for the mobilization of bone marrow cells
to the blood for the treatment of hematopoietic disorders.

Lider program, The National Centre for Research and Development

PI - Agata Szade (to be completed in 2024).

Mobilization of cells from the bone marrow to the blood using recombinant G-CSF is the most often used therapy for the treatment of neutropenia or harvesting hematopoietic stem cells (HSC) for transplantation. We discovered that cobalt protoporphyrin IX (CoPP) increases endogenous G-CSF expression and induces mobilization of cells from the bone marrow to the blood in mice. However the question remains if CoPP could be used as a drug for mobilization purposes and if it could work

better than recombinant G-CSF. The long-term goal of our studies is to develop the new therapeutic strategy for mobilization of cells to the blood. Consequently, the overall objective of this project is characterize the phenotype and clinically relevant functional properties of the cells mobilized by CoPP and compare them to the cells mobilized by recombinant G-CSF. We hypothesize that CoPP induces multiple mobilizing factors, leading to greater mobilization of HSC and of mature granulocytes compared to G-CSF alone. Under Aim 1 we will optimize dosage and length of treatment with CoPP enabling effective mobilization of granulocytes and HSCs by injecting mice with various doses of CoPP or recombinant G-CSF and evaluating granulocyte and HSC numbers in blood at various time points after injection. Under Aim 2 we will incubate granulocytes isolated from mice treated with CoPP or G-CSF with selected pathogens and assess the percentage of killing by plating on agar plates in order to compare the maturity of CoPP- and G-CSF-mobilized granulocytes. In Aim 3 we will compare the engraftment efficiency of CoPP and G-CSF-mobilized HSCs. Completion of this project will provide critical preclinical validation of CoPP as a potential agent for mobilization of cells from the bone marrow in the treatment of blood disorders, such as neutropenia or leukemia.

ncbr_logo (1).jpg

Opracowanie nowej strategii mobilizacji komórek ze szpiku kostnego do krwi
w celu terapii chorób układu krwiotwórczego.

Program Lider Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Agata Szade (okres realizacji 2021-2024).

Mobilizacja komórek ze szpiku kostnego do krwi przy użyciu rekombinowanego czynnika G-CSF jest najczęściej stosowaną terapią do leczenia neutropenii oraz pozyskiwania hematopoetycznych komórek macierzystych (HSC) do przeszczepiania. Zaobserwowaliśmy, że protoporfiryna IX kobaltu (CoPP) zwiększa ekspresję endogennego G-CSF i indukuje mobilizację komórek ze szpiku kostnego do krwi u myszy. Pozostaje jednak pytanie, czy CoPP mogłaby zostać użyta w celach terapeutycznych oraz czy mogłaby działać lepiej niż rekombinowany czynnik G-CSF. Długoterminowym celem naszych badań jest opracowanie nowej strategii terapeutycznej mobilizacji komórek do krwi. W związku z tym projekt ma na celu charakteryzację fenotypu i klinicznie istotnych właściwości funkcjonalnych komórek zmobilizowanych przez CoPP i porównanie ich z komórkami mobilizowanymi przez rekombinowany G-CSF. Postawiliśmy hipotezę, że CoPP indukuje wiele czynników mobilizujących, prowadząc do większej mobilizacji HSC i dojrzałych granulocytów w porównaniu z samym G-CSF. W ramach celu 1 zoptymalizujemy dawkę i długość terapii za pomocą CoPP. W ramach celu 2 będziemy inkubować granulocyty izolowane od myszy traktowanych CoPP lub G-CSF
z wybranymi patogenami i oceniać efektywność eliminacji potogenów . W ramach celu 3 będziemy porównywać skuteczność homingu komórek HSC mobilizowanych za pomocą CoPP oraz G-CSF. Ukończenie tego projektu zapewni krytyczną przedkliniczną walidację CoPP jako potencjalnego środka do mobilizacji komórek ze szpiku kostnego w leczeniu zaburzeń hematologicznych, takich jak neutropenia lub białaczka.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider.

Dofinansowano ze  środków budżetu państwa

(wartość finansowania 1 500 000 PLN).

bottom of page